Kilka baz wojskowych USA w Europie zostało postawione w stan zagrożenia atakiem terrorystycznym

Poziom alertu został podniesiony na stopień drugi, najwyższy, w związku z obawami, że atak terrorystyczny może być wymierzony w personel wojskowy lub obiekty USA.

Bazy, w tym garnizon armii amerykańskiej w Stuttgarcie w Niemczech, gdzie ma siedzibę Dowództwo Europejskie USA, podniosły swój poziom alarmowy do poziomu Wzmożonej Ochrony “Charlie” w niedzielę.

Status ten “ma zastosowanie, gdy dojdzie do incydentu lub otrzymano dane wywiadowcze wskazujące na prawdopodobną formę działań terrorystycznych lub działań skierowanych przeciwko personelowi lub obiektom”, według armii amerykańskiej.

Jeden z amerykańskich urzędników, który stacjonuje w bazie w Europie, powiedział CNN, że nie widzieli tego poziomu zagrożenia “od co najmniej 10 lat” i powiedział, że zwykle oznacza to, że wojsko otrzymało “wiarygodne i świeże dane o zagrożeniu.”

Zapytany o zmianę poziomu zagrożenia, rzecznik Amerykańskiego Dowództwa Europejskiego, kmdr Dan Day, odmówił komentarza na temat konkretnych poziomów Wzmożonej Ochrony, ale powiedział CNN, że USEUCOM ” stale ocenia różne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo amerykańskiej społeczności wojskowej za granicą. W ramach tego wysiłku często podejmujemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym służbom. Ze względów bezpieczeństwa operacyjnego nie podejmiemy konkretnych środków, ale pozostajemy czujni.”

Day dodał, że ” USEUCOM stale monitoruje przestrzeń bezpieczeństwa, aby mieć pewność że personel jest poinformowany i najlepiej przygotowany dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie, rodzinom i bliskim. Jak zawsze, USEUCOM radzi personelowi w Europie, aby przez cały czas zachowywał czujność i gotowość.”

Nie jest jasne, jakie dane wywiadowcze wywołały podwyższone bezpieczeństwo, ale europejskie władze ostrzegły przed potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym na kontynencie, zwłaszcza przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu w lipcu i podczas obecnych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech.

Rząd niemiecki sprowadził 580 policjantów z innych krajów do pomocy w zakresie bezpieczeństwa wraz z niemieckimi oficerami.

Minister Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser powiedziała przed turniejem: “przygotowujemy się na wszystkie możliwe akty terroru: od islamistycznego terroru po brutalnych przestępców i chuliganów.”

Francja także przygotowała się na możliwość potencjalnego zagrożenia terrorystycznego podczas Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczną się za niecały miesiąc. Według ambasady USA we Francji, już w marcu Francja podniosła swój system ostrzegania o bezpieczeństwie narodowym na najwyższy poziom.

“Władze francuskie aktywnie monitorują zagrożenia terrorystyczne ze strony zorganizowanych grup i zradykalizowanych osób” – poinformowała ambasada.  Ataki mogą mieć miejsce z niewielkim ostrzeżeniem lub bez ostrzeżenia, atakując miejsca turystyczne, ważne wydarzenia sportowe i kulturalne oraz inne obszary publiczne, które przyciągają dużą liczbę ludności cywilnej.”

Several US military bases across Europe were put on a heightened state of alert over the weekend, with the level of force protection raised to its second-highest state amid concerns that a terrorist attack could target US military personnel or facilities, according to two US officials.

The bases, including the US Army garrison in Stuttgart, Germany where US European Command is headquartered, raised their alert level to Force Protection Condition “Charlie” on Sunday, the officials said.

That status “applies when an incident occurs or intelligence is received indicating some form of terrorist action or targeting against personnel or facilities is likely,” according to the US Army.

One of the US officials, who is stationed at a base in Europe, told CNN they haven’t seen this threat level “in at least 10 years,” and said it usually means the military has received an “active-reliable threat.”

Asked about the shift, a spokesperson for US European Command, Cdr. Dan Day, declined to comment on specific force protection levels. But he told CNN that USEUCOM is “constantly assessing a variety of factors that play into the safety of US military community abroad. As part of that effort, we often times take additional steps to ensure the safety of our service members. For operational security reasons we will not get into specific measures, but we remain vigilant.”

Day added that “USEUCOM constantly monitors the security environment to ensure its personnel are informed and best postured to assure the safety of their individual person, family and loved ones. As always, USEUCOM advises personnel in the European theater to remain vigilant and stay alert at all times.”

It is not clear what intelligence triggered the heightened security, but European authorities have warned of a potential terror threat on the continent, especially ahead of the Paris Olympics in July and during the current European football championships in Germany.

The German government brought in 580 international police officers to assist with security alongside German officers.

Interior Minister Nancy Faeser said ahead of the tournament, “We are preparing ourselves for all conceivable dangers: from Islamist terror to violent criminals and hooligans.”

France has also prepared for the possibility of a potential terror threat to the Olympic Games, which begin in just under a month. Since March, France has raised its national security alert system to the highest level, according to the US embassy in France.

“French authorities actively monitor terrorist threats from organized groups and radicalized individuals,” the embassy said.  “Attacks may happen with little or no warning, targeting tourist locations, major sporting and cultural events, and other public areas that attract large numbers of civilians.”

https://edition.cnn.com/2024/06/30/politics/us-military-bases-europe-alert/index.html

Działania wojenne Izraela na Bliskim Wschodzie wchodzą na wyższy poziom, zapotrzebowanie na przetrzebienie polskiego mięsa armatniego na wojnie z Rosją zostało przez europejską patoelitę zgłoszone, więc jakieś zamachy terrorystyczne, po których patoelita wprowadzi kontrolę czatu i zakaz zgromadzeń publicznych dla ewentualnych protestujących przeciw wojnie, będą dla tej patoelity niczym dar niebios:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *